1% dla ZHP


O Hufcu

Komenda

Namiestnictwa

Tyskie ?rodowiskaSzczepy

Facebook

Aktualnie online

· Gości online: 5

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 135
· Najnowszy użytkownik: Perelka


Kalendarz

<< Wrzesień 2021 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

22-02-2016 05:56
Najbli?sza odprawa dru?ynowych 17 marca...

26-10-2015 08:35
Druhny i Druhowie, w downloadzie - najnowszy rozkaz z list? os?b posiadaj?cych czynne prawo wybprcze.

13-04-2015 19:19
Przypominamy o odprawie... To ju? najbli?sza ?roda Smile

10-04-2015 11:27
Czy mamy jaki? problem z serwerami?strony nie dzia?aj?

06-03-2015 10:34
Uwaga dru?ynowi. Skan polisy w artyku?ach w dziale vademecum dru?ynowego

02-12-2014 11:29
Druhny i Druhowie przypominam o terminie zg?oszenia swojego udzia?u w spotkaniu op?atkowym Wink

15-10-2014 08:45
U W A G A !!! Przypominam o dzisiejszej odprawie dru?ynowych i przybocznych.

Linki

ZHP


Chor?giew ?l?ska

BIP


Regulamin Pracy Komendy

REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA

 

Rozdzia? I
Postanowienia og?lne
? 1


Komendantka i komenda hufca s? w?adzami wykonawczymi hufca dzia?aj?cymi na podstawie przepis?w prawa a w szczeg?lno?ci:
- ustawy prawo o stowarzyszeniach
- postanowie? Statutu ZHP
- zasad tworzenia i dzia?ania hufca oraz niniejszego regulaminu


? 2


Kompetencje komendantki i komendy hufca obejmuj? wszystkie czynno?ci konieczne do realizacji zada? hufca okre?lonych w Statucie ZHP , uchwa?ach w?adz wy?szego szczebla i zjazdu hufca.


? 3


Tryb powo?ania i odwo?ania komendantki i komendy hufca w ca?o?ci , jak i poszczeg?lnych jej cz?onk?w okre?la Statut ZHP (rozdzia? 6 i 7)


? 4


W sk?ad komendy hufca wchodz?:
- komendantka hufca
- zast?pca komendantki hufca
- skarbnik
- kwatermistrz
- 3 cz?onk?w komendy

Rozdzia? II
Organizacja pracy komendantki i komendy hufca
? 5


1. Komendantka hufca organizuje prac? komendy hufca oraz kieruje jej prac?
2. Komendantka hufca w szczeg?lno?ci:
1- zwo?uje zbi?rki komendy hufca
2- ustala porz?dek zbi?rki i przewodniczy obradom komendy hufca
3- nadzoruje wykonanie uchwa? komendy hufca.


? 6


1. W przypadku nieobecno?ci komendantki hufca zadania okre?lone w ? 5 ust. 2 niniejszego regulaminu przejmuje zast?pca komendantki hufca lub w szczeg?lnych przypadkach inny cz?onek komendy hufca imiennie wskazany przez komendantk? hufca.
2. Komenda hufca w drodze uchwa?y okre?la podzia? zada? przypisanych poszczeg?lnym cz?onkom hufca


? 7


W ramach podzia?u zada?, o kt?rych mowa w ? 6 ust. 2 niniejszego regulaminu cz?onkowie komendy hufca wykonuj? przypisane im zadania , nadzoruj? i wspieraj? prace przypisanych im zespo??w w szczeg?lno?ci:
1- przedk?adaj? i referuj? na zbi?rkach komendy hufca sprawy nale??ce do zakresu ich
obowi?zk?w oraz nadzorowanych zespo??w hufca
2- koordynuj? przygotowywanie plan?w pracy i plan?w finansowych nadzorowanych
zespo??w
3- kontroluj? wykonanie zada? realizowanych przez nadzorowane zespo?y oraz
oceniaj? prac? kierownik?w zespo??w.

Rozdzia? III
Tryb pracy komendy hufca
? 8


1. Komenda hufca obraduje i podejmuje rozstrzygni?cia na zbi?rkach zwo?ywanych zgodnie z przyj?tym planem pracy komendy hufca, jednak nie rzadziej ni? raz w miesi?cu. Komendantka hufca zobowi?zana jest r?wnie? zwo?a? zbi?rk? komendy hufca na wniosek co najmniej 1/3 sk?adu komendy hufca w terminie 7 dni od daty z?o?enia wniosku.
2. Komenda hufca okre?la spos?b powiadamiania o zbi?rkach komendy. O terminie kolejnej zbi?rki komendantka hufca powiadamia wszystkich cz?onk?w komendy oraz zaproszonych instruktor?w co najmniej na 7 dni przed terminem zbi?rki.
3. W zbi?rkach komendy hufca mog? uczestniczy?: przewodnicz?cy komisji rewizyjnej hufca, a na zaproszenie komendantki hufca r?wnie? inne osoby.


? 9


1. Komenda hufca podejmuje decyzj? w formie uchwa?. Za przygotowanie projekt?w
uchwa? odpowiedzialni s? poszczeg?lni cz?onkowie komendy hufca zgodnie z
podzia?em zada?.
2. Uchwa?y komendy hufca zapadaj? w g?osowaniu jawnym zwyk?? wi?kszo?ci? g?os?w,
w obecno?ci co najmniej po?owy sk?adu komendy hufca.
3. W przypadku r?wnej liczby g?os?w rozstrzyga g?os komendantki hufca lub cz?onka
komendy hufca prowadz?cego zbi?rk? podczas nieobecno?ci komendantki hufca.
4. Uchwa?? komendy hufca podpisuje komendantka hufca lub cz?onek komendy
prowadz?cy zbi?rk? komendy hufca.


? 10


1. Z ka?dej zbi?rki komendy hufca sporz?dza si? protok??. Protok?? podpisuj? cz?onkowie
komendy hufca oraz protokolant. Wz?r protoko?u zbi?rki komendy hufca stanowi.
Za??cznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Protok?? powinien zawiera? w szczeg?lno?ci:
- dat? i nr kolejny zbi?rki
- wskazanie osoby prowadz?cej zbi?rk? i list? uczestnik?w zbi?rki
- porz?dek zbi?rki
- tre?? podj?tych uchwa? i innych rozstrzygni??
- okre?lenie terminu realizacji podj?tych uchwa? i os?b odpowiedzialnych za ich realizacj?
3. Protok?? jest zatwierdzany najp??niej na nast?pnej zbi?rce komendy hufca.

Rozdzia? IV
Organizacja pracy zespo??w hufca
? 11


1. Realizuj?c statutowe obowi?zki komenda hufca mo?e powo?ywa? sta?e b?d? dora?ne
zespo?y robocze.
2. Komenda hufca powo?uj?c zesp?? roboczy okre?la jego sk?ad personalny, kompetencje (regulamin pracy)
oraz wskazuje odpowiedzialnego cz?onka komendy hufca, kt?ry nadzoruje i wspiera prac? zespo?u
3. Powo?anie zespo?u i regulamin jego dzia?ania komendantka hufca podaje do wiadomo?ci w rozkazie.
4. Struktura komendy hufca oraz podzia? zada? pomi?dzy zespo?ami hufca stanowi za??cznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

?ci?gnij Regulamin w formacie *.pdf
Wygenerowano w sekund: 0.02
4,564,790 unikalne wizyty