1% dla ZHP


O Hufcu

Komenda

Namiestnictwa

Tyskie ?rodowiskaSzczepy

Facebook

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 135
· Najnowszy użytkownik: Perelka


Kalendarz

<< Lipiec 2020 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

22-02-2016 05:56
Najbli?sza odprawa dru?ynowych 17 marca...

26-10-2015 08:35
Druhny i Druhowie, w downloadzie - najnowszy rozkaz z list? os?b posiadaj?cych czynne prawo wybprcze.

13-04-2015 19:19
Przypominamy o odprawie... To ju? najbli?sza ?roda Smile

10-04-2015 11:27
Czy mamy jaki? problem z serwerami?strony nie dzia?aj?

06-03-2015 10:34
Uwaga dru?ynowi. Skan polisy w artyku?ach w dziale vademecum dru?ynowego

02-12-2014 11:29
Druhny i Druhowie przypominam o terminie zg?oszenia swojego udzia?u w spotkaniu op?atkowym Wink

15-10-2014 08:45
U W A G A !!! Przypominam o dzisiejszej odprawie dru?ynowych i przybocznych.

Linki

ZHP


Chor?giew ?l?ska

BIP


Zobacz temat

 Drukuj temat
CO TO JEST ASG?
Yank Shippers
Air Soft Gun to sport podobny do paintballu, jednak g?ruje nad nim m.in. realizmem u?ywanych replik, a tak?e ni?szymi kosztami zabawy (kulki s? oko?o dziesi?ciokrotnie ta?sze). Zabawki ASG, zwane cz?sto, acz niew?a?ciwie "broni?", nie daj? si? przerobi? na pradziw?, ostr? bro? i s?u?? do strzelania (rekreacyjnego, sportowego) plastikowymi kulkami o ?rednicy 6, rzadziej 8 mm. Og?lnie przyj?ta konwencja u?ywania w kontek?cie ASG s?owa "bro?" jest jednak wygodna.

Pistolety, pistolety maszynowe, karabiny itd. u?ywane w ASG s? zewn?trznie wiernymi replikami w skali 1:1 autentycznej broni znanej wi?kszo?ci z nas tylko z film?w i gier. W Polsce nie ma ogranicze? wiekowych dla u?ytkownik?w ASG, nie ma te? obowi?zku specjalnego oznaczania broni (kt?ra przecie? niemal nie da si? odr??ni? od orygina?u nawet z niewielkiej odleg?o?ci). Trzeba jednak podkre?li?, ?e nieumiej?tne lub lekkomy?lne pos?ugiwanie si? sprz?tem ASG mo?e prowadzi? do uszkodze? cia?a. Niezmiernie wa?ne jest noszenie podczas zabawy ochronnych okular?w os?aniaj?cych oczy (lub ca?? twarz/g?ow?).Og?lnie rzecz bior?c mo?na wyr??ni? kilka typ?w broni ASG ze wzgl?du na spos?b dzia?ania:

- Najprostsze modele wykorzystuj? r?cznie naci?gan? spr??yn?, kt?rej energia pozwala na oddanie jednego strza?u, po czym czynno?? napinania nale?y powt?rzy?.

- Drug? grup? stanowi? zabawki z nap?dem gazowym. Kulka jest wprawiana w ruch dzi?ki spr??onemu gazowi, kt?ry jest uprzednio ?adowany ze specjalnej butli do magazynka w broni. "Gaziaki" s? najpopularniejsze w?r?d pistolet?w, istniej? te? pistolety maszynowe z nap?dem gazowym.

- Wreszcie grupa trzecia to tak zwane elektryki, inaczej AEG. Tu ?a?cuch przeka?nik?w energii od akumulatora elektrycznego, b?d?cego jej ?r?d?em, do kulki jest d?u?szy. Wi?kszo?? broni strzelaj?cej ogniem ci?g?ym to w?a?nie elektryki.

Oczywi?cie mo?liwe s? te? inne podzia?y, cho?by wed?ug klasyfikacji oryginalnej broni, czyli na karabiny szturmowe, pistolety maszynowe itd.Zasi?g modeli ASG

Zasi?g wszystkich modeli ASG zale?y od dw?ch czynnik?w: pr?dko?ci wylotowej kulki (podawanej w fps'ach - stopach na sekund?) oraz jako?ci dzia?ania systemu hop-up.
Repliki bez systemu hop-up mimo czasem relatywnie du?ej mocy maj? ni?sze zasi?gi od innych modeli.

Orientacyjne zasi?gi w optymalnych warunkach wygl?daj? nast?puj?co:
pistolety gazowe - ok. 35m
elektryki TM - powy?ej 40m
elektryki CA - ok. 45-50m
elektryki tuningowane (350-380fps) - powy?ej 55m

Zasi?g celnego strza?u jest mniejszy od zasi?gu maksymalnego. W zale?no?ci od jako?ci repliki, doskona?o?ci dzia?ania hop-up i mo?liwo?ci jego regulacji, d?ugo?ci i precyzji lufy itd. odleg?o?c celnego strza?u jest mniejsza o 10-25% od zasi?gu maksymalnego.

Na zasi?g i celno?c maj? te? wp?yw: waga kulki (powinna byc stosowna do mocy danej repliki), warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz ograniczaj? zasi?g), stabilno?c mechaniczna podzespo??w repliki itd.

www.machinegun.pl/tor.jpg

Modele broni ASG maj? te? walory kolekcjonerskie, zw?aszcza je?li wykonane s? z metalu w tych partiach, gdzie orygina?, na przyk?ad wi?kszo?c modeli Classic Army, niekt?re KSC, KJW i inne.Z broni? ASG wi??? si? nieod??cznie dwa poj?cia:

hop-up, czyli system podkr?cania kulki (wprawiania ja w ruch obrotowy wok?? w?asnej osi) sprawiaj?cy, ?e tor jej lotu jest bli?szy linii prostej, a zasi?g zwi?ksza si?. Dzi?ki hop-up'owi kulka opuszczaj?ca luf? ze stosunkowo niewielk? pr?dko?ci? liniow? (np. 80m/s) mo?e pokona? zaskakuj?co du?? odleg?o?? bez widocznego wp?ywu ci??enia ziemskiego.

blow-back - ten efekt wykorzystywany jest niemal wy??cznie w modelach gazowych pistolet?w i pistolet?w maszynowych. Polega on na tym, ?e cz??? zamka porusza si? podczas strza?u w spos?b identyczny, jak w prawdziwej broni, za? strzelec odczuwa charakterystyczne szarpni?cie wywo?ane przez ten ruch. W ten spos?b pistolet efektownie "kopie" przy oddawaniu strza?u, a przemieszczanie si? cz??ci ruchomej wykorzystywane jest do za?adowania nowej kulki do "komory nabojowej".

?r?d?o: http://www.machinegun.pl/cotojest.htm
Edytowane przez Yank Shippers dnia 29-11-2006 10:01
 
milka77
super Grin
"Je?li zobaczysz iskr? w oczach zucha dokonaj wszelkich stara? by nie zgas?a, gdy ujrzysz dogasaj?cy ?ar w spojrzeniu w?drownika pozw?l mu zap?on?? na nowo"

HO Sandra Dyks
Dru?ynowa GZ"Mieszka?cy czarodziejskiej planety"
II Tyski Szczep Harcerski "Horyzonty"
 
http://gromada.npx.pl/news.php
Przejdź do forum:
Wygenerowano w sekund: 0.03
4,070,586 unikalne wizyty